Bilimsel Program Önemli Tarihler Göster / Gizle

Saat A Salonu B Salonu
09.00-10.15 09.00-09.15

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 1

Süreğen Bir Travma Olarak COVID-19 Pandemisi Sırasında Ruhsal Değerlendirme ve Müd ahale
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel

Şahika Yüksel
Banu Yılmaz
Ayşe Devrim Başterzi

* Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

SONY - 1


Perinatal Dönemde Acil Müdahaleler
Oturum Başkanı: Esra Yazıcı

Perinatal Dönemde Alkol ve Madde Yoksunluğunda Acil Müdahale
Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Akut Psikotik Tabloda Acil Müdahale
Oğuzhan Kılınçel

Perinatal Dönemde Özkıyım ve Acil Müdahale
Betül Türkmen

Psikiyatride Ani, Plansız Gebelik Yönetimi, (Akut Gebelik Yönetimi)
Tülay Satı Kırkan

* Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
09.15-09.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 1

Mizofoni: Psikiyatride Yeni Bir Tanı (Tanım, genel bilgi ve Türkiye'den bazı çalışmalar)
Oturum Başkanı: Cengiz Kılıç

Mizofoni tanımı ve önemi
Cengiz Kılıç

Mizofoni epidemiyolojisi ve önerilen tanı ölçütleri
Gökhan Öz

Mizofoni tedavisinde BDT ve olgu sunumu
Ercan Altınöz

Psikoeğitim ve diğer tedaviler
Kezban Burcu Avanoğlu
09.30-09.45

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 2

ON SORUDA RUH SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME
Oturum Başkanı: Okan Taycan

Okan Taycan
Rukiye Ay
Erkal Erzincan
Alişan Burak Yaşar


* Ruh Sağlığını Güçlendirme ÇB Etkinliğidir

09.45-10.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 2

Ruh Sağlığını Güçlendirme Penceresinden COVID-19 Pandemisi
Oturum Başkanı: Bülent Coşkun

Pandemide İyilik Hali
Yıldız Akvardar

Pandemide Ruh Sağlığımızı Güçlü Tutabilmek İçin “Neler Öneriliyor”, “Neler Yapılabiliyor” ve “Nerelerde”?
Sinan Aydın

Pandemide Ruh Rağlığımızı “Korumak” ile “Güçlendirmek” Arasındaki İnce Çizgi
Bülent Coşkun

Pandemide Ruhsal Dayanıklılığın (resilience) Yeri ve Önemi. Dayanıklılık Öğrenilebilir mi? Öğretilebilir mi?
Önder Kavakçı

* Ruh Sağlığını Güçlendirme ÇB Etkinliğidir
10.00-10.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 3

İntihar Riski Açısından Silahlara Ulaşımın Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Tezan Bildik

Ergen İntiharlarında Kullanılan Ateşli Silahların Sahipleri Kimlerdir?
Birsen Şentürk Pilan

Yasalar Ne Diyor? Neler yapılabilir?
Yunus Hacımusalar

Velayet Çıkmazı
Tezan Bildik

*Adli Psikiyatri ve Gençlik Psikiyatrisi ÇB Ortak Etkinliğidir
10.15-10.30   Ara
10.30-11.45  

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 1
Oturum Başkanı: Şeref Can Gürel

Kriptopara yatırımcılığı ile patolojik trading, kumar bağımlılığı ve dürtüsellik ilişkisinin incelenmesi
Harun Olcay Sonkurt

Obsesif Kompulsif belirtilere yönelik internet tabanlı bilişsel yanlılık değişim programı: Seçkisiz paralel grup çalışması
Sıla Derin

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Histon Deasetilasyonun Rolü
Ayşe Döndü

Demans tanısında Modifiye Mini Mental Test (3MS) alt maddelerinin ayırt edici gücünün test toplam puanı ile karşılaştırılması
Melike Karaçam Doğan

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Melis Dağtekin

Yeni bir makina öğrenmesi algoritmasına doğru: Bayesian terosi üzerinden Hebbian öğrenme ile bilgi depolama
Orhan Murat Koçak

Oturum Başkanları: Mesut Yıldız, Aslı Ercan Doğan

Covid-19 Pandemisi Döneminde Şizofreni Hastalarının Covid-19 Korku Düzeyleri ile Psikiyatrik Belirtileri Arasındaki İlişki
Emrullah Dündar

Covid-19 Salgınında Ciddi Ruhsal Bozukluğu Olan Hastaların Relaps Oranı – Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin İzlem Verileri
Emre Mutlu

Klozapin kullanan tedaviye dirençli şizofreni hastalarında tedaviye uzun etkili enjektable antipsikotik eklenmesinin nüks ve hastaneye yatış üzerine etkileri: retrospektif bir değerlendirme
Ali Metehan Çalışkan

Şizofreni, Bipolar Affektif Bozukluk I Hastalarında Zihin Kuramı, Duygu Tanıma, Bilişsel İşlev Ve Düşünce-Dil Özelliklerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Zehra Günay Yağcı

Türkçe Twitter'da şizofreni: hatalı kullanım, damgalama ve önemsizleştirme üzerine betimleyici bir inceleme
Başak Şenel Kara

Taburculuk Sonrası Psikotik Bozukluk Hastalarının Bir Yıllık Dönemindeki Yeniden Yatış, Tedavi Uyumu ve İşlevsellik Açısından Değerlendirilmesi
Ulaş Korkmaz

Psikotik Bozukluklarda Klozapin ile Eşzamanlı EKT Uygulaması- Retrospetktif Bir Çalışma
Eren Yıldızhan

Remisyondaki şizofreni hastalarında çocukluk çağı travmalarının işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerine etkisi ve psikolojik dayanıklılığın bu etkideki aracı rolü
Cenk Kılıç

Şizofreni Tanısı Alan Hastalarda Mizaç ve Karakter Özelliklerinin İçgörü İle İlişkisi, Sağlıklı Gönüllülerle Karşılaştırılması
Suna Soğucak

Şizofrenide Kısa Klinik Değerlendirme Ölçeği (Ş-KKDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mustafa Yıldız

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 2
Oturum Başkanı: Ercan Altınöz

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarının Çocukluk Çağı Travması ve Dissosiyatif Deneyimlerinin İncelenmesi
Tezer Kılıçarslan

Bir Üniversite Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi
Muhammed Emin Boylu

COVID-19 Pandemisi Sırasında Tedavi Almakta Olan Kanser Hastalarında COVID-19 Risk Algısı, Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi
Gonca Aşut

Obezite cerrahisi için başvuranlarda VKI, yeme tutumları ve duygusal iştahın değerlendirilmesi
Sema Nur Türkoğlu Dikmen

COVID-19 tanısıyla İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalarda depresyon, anksiyete ve olaya ilişkin stres belirtilerinin değerlendirilmesi
Doruk Uludağ

Göğüs ağrısı olan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji depresyon ve anksiyete düzeyleri: bir vaka kontrol çalışması
Aziz Kara

Hemodiyaliz Hastalarında Psikiyatrik Bozukluk Varlığı ve Uyku Kalitesi İle İlişkisi
Ülkem Angın

Oturum Başkanı: Memduha Aydın

Obezite Hastalarında Psikopatoloji ve Yeme Özellikleri Arasındaki İlişki
Ayşe Gökçen Gündoğmuş

Obezite tedavisi için başvuran bireylerde tıkınırcasına yeme bozukluğu bulunan alt grubun psikiyatrik değerlendirmesi
Orçun Ortaköylü

Palyatif Radyoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ölüm Kaygısı, Yalnızlık, Umutsuzluk Düzeylerinin Yaşam Kalitesi ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
Gülin Özdamar Ünal

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısıyla Başvuran Hastalarda Anksiyete Düzeyinin Belirleyicileri
Şeyma Sehlikoğlu

Sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında dürtüsellik ve anksiyete duyarlılığı özellikleri ve bu özelliklerin sosyal anksiyete bozukluğu’nun şiddeti ile ilişkisi
Safiye Bahar Ölmez

Sosyal anksiyete bozukluğu, agarofobi ve özgül fobi hastalarında dürtüsellik, anksiyete duyarlılığı ve kendine zarar verme davranışı özellikleri
Safiye Bahar Ölmez

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Hastalarda Serotonin Geri Alım İnhibitörü Kullanımının Koroid Üzerine Etkileri
Selen Işık Ulusoy

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Bireylerin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikler ve Salgına Yönelik Kaygı ve Tutumlar ile İlişkisi
Filiz Civil Arslan

Yetişkin Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastalarda Sosyodemografik Özellikler
Mahmut Onur Karaytuğ

11.45-12.00   Ara
12.00-13.15   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Ana Konferans – 1 / Plenary Lecture

Telepsikoterapi ve elektronik ruh sağlığı: Uygulamadan  politikaya…
Telepsychotherapy and e-mental health: from practice to policy

Oturum Başkanları: Timuçin Oral, Hakan Karaş
Konuşmacı: Tom van Daele

 
13.15-13.30   Ara
13.30-14.45 13.30-13.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 3

Pandemide Psikiyatristin Sorumluluğu, Mesleki Sınırları ve Alan Dışı Görevlendirmeler
Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım

Bir Meslek Derneği Olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Pandemi Sürecine Müdahalesi: Yapılanlar, Yapılamayanlar
Ömer Böke

COVID-19 Pandemisinde Psikiyatrik Hizmetler Kılavuzu ve Psikiyatristin Asli Görevleri
Ejder Akgün Yıldırım

Etik ve Mesleki Mevzuat Açısıdan Kriz Dönemleri ve Pandemide Psikiyatri Dışı Görevlendirmeler
Mustafa Sercan
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 9

COVID-19 ve Az Bilinen Konular
Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu

COVID-19 ve Çevrimiçi Alışveriş
Fatma Gül Helvacı Çelik

COVID-19 ve Pornografi kullanımı
Ali Mert Beşenek

COVID-19 ve Siberkondria
Ali Erdoğan

COVID-19 ve İntihar
Çiçek Hocaoğlu
13.45-14.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 5

Psikiyatride Kronobiyoloji
Oturum Başkanı: Hasan Karadağ

Psikiyatri ve Kronobiyoloji: Sirkadyen Ritmin Nörobiyolojisi
Hatice Ayça Kaloğlu

Duygudurum Bozukluklarının Etyoloji ve Teşhisinde Kronobiyoloji
Ezgi Özserezli

Duygudurum Bozukluklarının Tedavisinde Kronobiyolojinin rolü
Melike Nur Albayrak Yılmaz
14.00-14.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 6

Psikiyatrik Bozukluklarda Biyobelirteç Adayları
Oturum Başkanı: Hale Yapıcı Eser

Psikiyatrik Bozukluklarda Periferik Biyobelirteç Adayları
Deniz Ceylan

Psikiyatrik Bozukluklarda MR Spektroskopi Biyobelirteç Adayları
Aslı Ercan Doğan

Psikiyatrik Bozukluklarda Fonksiyonel Bağlantısallık Biyobelirteç Adayları
Hale Yapıcı Eser

* Nörobilim ÇB Etkinliğidir
14.15-14.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 4

Bipolar Bozukluk için Risk Durumlarında Nörogörüntüleme, Nörobiliş ve Sosyal Biliş
Oturum Başkanı: Emre Bora

Bipolar bozukluk için risk durumlarında nörogörüntüleme çalışmaları bize neler gösteriyor?
Helin Yılmaz Kafalı

Bipolar bozukluk için risk durumlarında nörobiliş ve sosyal biliş nasıl etkileniyor?
Simge Uzman Özbek

*Gençlik Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
14.30-14.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 6

OKB'nin Kanıta Dayalı Psikoterapisi
Oturum Başkanı: Hakan Türkçapar

Davranışçı Terapi
Kadir Özdel

Bilişsel Terapi
Ercan Altınöz

Üst-bilişsel Terapi
Sedat Batmaz

Bilişsel Davranışçı Terapilerin Yeri
Hakan Türkçapar
14.45-15.00   Ara
15.00-16.15  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

TEVA UYDU SEMPOZYUMU

Vardiyalı Çalışmaya Bağlı Uyku Bozukluğu ve Armodafinil
Okan Çalıyurt

 
16.15-16.30   Ara
16.30-17.45   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 7

Depresyonun Tanısında ve Tedavisinde Yolun Sonu mu?
Oturum Başkanı: Timuçin Oral

Depresif Beyin Nasıl Görülür?
Çağdaş Eker

Arka Sokaklarda Depresyon Tedavisine Umut Var mı? Ketamin, CBD ve Psikodelikler
Sibel Çakır

Keşfinden Bu Yana Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisinde Değişen Ne Var?
Kadir Özdel

*Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir
CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA


PANEL - 8

Psikiyatride Farklı bir Bakış Açısı: Gelişimsel Psikopatolojiler
Oturum Başkanı: Serhat Tunç

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Açısından Gelişimsel Psikopatolojiler ve Eşlik Eden Klinik Tanılar
Mutlu Özbek

Erişkin Psikiyatrisi Açısından Gelişimsel Psikopatolojilerin Tanınması
Ece Büyüksandalyacı Tunç

DSM-5'te Nörogelişimsel Bozukluklara Eklenen Yeni Tanı:
Toplumsal İletişim Bozukluğu
Mine Uzgel

*Gelişim Psikopatolojisi ÇB Etkinliğidir


17.45-18.00   Ara
18.00-19.15   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Oturum Başkanları: Ömer Böke, Nurper Erberk Özen

AÇILIŞ KONFERANSI
Yoksulluk, yoksunluk ve sağlık
Kayıhan Pala
 
19.15-19.30   Ara
19.30-20.45 19.30-19.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

İKİLİ KONFERANS - 1

Salgın Günlerinde Sanatsal Anlam Arayışları
Oturum Başkanı: Uğur Çıkrıkçılı

Salgın ve karantina günlerinden geçer iken: fotoğrafça anlam arayışları
Levent Küey

Ağustos ya da Bulutlar
Merih Akoğul

*Psikiyatri ve Sanat ÇB Etkinliğidir
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 4

İntiharın Üç Yüzü: İntihar "Ben"in mi, "Biz"in mi, Beynin mi Sorunu?
Oturum Başkanı: Aytül Karabekiroğlu

İntihar Biyolojiktir
Yunus Hacımusalar

İntihar Psikolojiktir
Gülin Özdamar Ünal

İntihar Toplumsaldır
Mustafa Sercan
19.45-20.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 10

Pandemi Döneminde Bağımlılık
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel

Pandemi Döneminde Bağımlılık Kliniği Yönetmek
Cavid Guliyev

Pandemi Döneminde Madde Kullanım Bozuklukları
Melike Şimşek

Pandemi Sigarayı Azaltmak İçin Bir Fırsat Mı?
Şule Kara

Pandemi Döneminde Ruhsal Problemler
Fırat Akdeniz

Pandemi Döneminde İnternet Bağımlılığı
Ömer Kardaş
20.00-20.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 11

Pandemide Bireysel Ruh Sağlığından Toplumsal Ruh Sağlığına: Disiplinler Arası Bakış
Oturum Başkanı: Mine Özkan

Pandemide Birey ve Toplum Ruh Sağlığı İlişkisi
Irmak Polat

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Merceğinden Pandemiyi Okumak
Selma Karabey
20.15-20.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 12

COVID-19 Pandemisinin Getirdikleri ve Ruhsal Boyutları
Oturum Başkanı: İnci Meltem Atay

Uzman Gözüyle COVID-19
Onur Ünal

Pandeminin Toplum Ruh Sağlığına İzdüşümü
Gülin Özdamar Ünal

Pandeminin Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığına İzdüşümü
Gözde Bacık Yaman
20.30-20.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 13

COVID-19 Pandemisinin Ruh Sağlığına Etkileri ve Klinik Uygulamalara Yansımaları
Oturum Başkanı: Erol Göka

Pandemi ve “yeni normal”, psikolojimize eklenen yeni bir protez mi?
Erol Göka

Pandeminin birey ve toplum psikolojisi üzerine etkileri
Hakan Türkçapar

Pandeminin sağlık çalışanlarının psikolojisi üzerine etkileri - Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi
Rabia Nazik Yüksel

Pandemide Psikiyatrist Olmak: Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi
Aybeniz Civan Kahve
20.45-21.00   Ara
21.00-22.30 21.00-21.15 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

İKİLİ KONFERANS - 2
Oturum Başkanları:Yavuz Ayhan, Bülent Elibol

Functional Neurological Disorders: Practical aspects from diagnosis to treatment (Tanıdan Tedaviye Pratik Yönleri ile İşlevsel Nörolojik Bozukluklar)
Alan Carson
Jon Stone


KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 14

COVID-19 Pandemisi ve KLP Uygulamaları
Oturum Başkanı: Hakan Kumbasar

COVID-19 İlişkili Nöropsikiyatrik Belirti ve Bulgular
Berker Duman

COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri
Ahmet Kokurcan

Gebelerde Pandeminin Etkileri
Çiçek Hocaoğlu

* Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
21.15-21.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Pandeminin Az Bilinen Ciddi Etkileri
Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu

Covid-19 ve Uyku Bozuklukları
Kader Semra Karataş

Covid 19 ve Obezite
Ziya Berberoğlu

Covid 19 ve Sarkopeni
Meltem Puşuroğlu

Covid 19 ve osteoporoz
Seher Çetinkaya Altuntaş
21.30-21.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 15

Fiziksel Hastalıklarda COVID-19 Pandemisinin Ruhsal Etkileri
Oturum Başkanı: Demet Sağlam Aykut

Kronik Hastalıklar ve COVID-19
Yasemin Koçyiğit

Kanser ve COVID-19
Elçin Özçelik Eroğlu

HIV/AIDS ve COVID-19
M. İrem Yıldız

* Konsultasyon Liyezon ÇB Etkinliğidir

21.45-22.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 16

Salgın Döneminde Cinsel Yaşam ve Çevrimiçi Cinsel Terapiler
Oturum Başkanı: Raşit Tükel

Covid-19 Pandemisinin Cinsel Yaşam ve Davranışlara Etkisi: Genel örneklem bulgularının tartışılması
Ardıl Bayram Şahin

Covid-19 Pandemisinin Cinsel Yaşam ve Davranışlara Etkisi: Cinsiyet, cinsel yönelim ve çalışma durumu açısından gruplar arası karşılaştırma
Raşit Tükel

Covid-19 Pandemisinde Çevrimiçi Cinsel Terapiler: Olanaklar ve sınırlılıklar
Oya Çelik

* Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
22.00-22.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 17

Acil Afet Durumlarında Sağlık Çalışanlarına Uzaktan Müdahale Deneyimi: Riskler, Olanaklar ve Fırsatlar
Oturum Başkanı: Burcu Rahşan Erim

Olanaklar daraldığında yeni yollar açmak: Pandemi Döneminde Tele Sağlık Sistemi
İlker Küçükparlak

Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarına Tele Sağlık Uygulaması Bakırköy ve RUHSAD Deneyimi
Sencer Tabakçı

7/24 Tele-Sağlık Hizmeti Tek Görüşme ile Sınırlandırma/ Bilgilendirme- Yönlendirme: TPD deneyimi
Necip Çapraz

* Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
Saat A Salonu B Salonu
09.00-10.15 09.00-09.15 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 18

Bağımlılığın Binbir Sureti: 3 Olgu 3 Suret 3 Çözüm
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel

Aşk, Ayrılık, Alkol
Berna Uluğ

Acı ve Seks Bağımlılığı
Figen Karadağ

Açlık, Yalnızlık, Öfke
Demet Güleç Öyekçin

* Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklukları ÇB Etkinliğidir
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 19

Dünyada ve Türkiye'de Şizofreni Tedavi Kılavuzları
Oturum Başkanları: Berna Binnur Akdede, Meram Can Saka

Benzerlik ve Farklılıklarıyla Şizofrenide Güncel Tedavi Kılavuzları
Berna Binnur Akdede

Tedaviye Direnç
Elif Anıl Yağcıoğlu

Artıları ve Eksileri ile Uzun Etkili Depo Antipsikotiklerin Şizofreni Tedavisinde Kullanımı
Meram Can Saka

Şizofreni Hastalarında Fiziksel Sağlığın İyileştirilmesi: Egzersiz, Sağlıklı Beslenme ve Sigarasız Yaşam
Ömer Böke

* Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
09.15-09.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 20

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Kısa ve Uzun Dönemde Yan Etkiler
Oturum Başkanı: Sibel Çakır

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Kısa ve Uzun Dönemde Yan Etkiler: Metabolik Sendrom
Sermin Kesebir

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Kısa ve Uzun Dönemde Yan Etkiler: Bilişsel Etkiler
Vesile Şentürk

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Kısa ve Uzun Dönemde Yan Etkiler: Tardiv Diskinezi
Ahmet Gürcan


* Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir
09.30-09.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 21

Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm
Oturum Başkanı: Mehmet Yankı Yazgan

Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm
Mehmet Yankı Yazgan

Bir Kılavuz Oluştururken: Bir Psikiyatristin Ergen ve Gençlerde Telepsikiyatri Uygulama Deneyimi ve Bilimsel İlkeler
Özlem Çakıcı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Telepsikiyatri Uygulamalarının Gelişimi ve Salgının Etkisi
Birsen Şentürk Pilan

* Gençlik Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
09.45-10.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 22

Çevrimiçi (Online) Psikoterapi: Etkinlik ve Farklılıklar
Oturum Başkanı: Hakan Karaş

Telepsikiyatri ve Teleterapide Genel ve Teknik Konular
İlker Küçükparlak

Çevrimiçi Psikanalitik Psikoterapiler
Yücel Yılmaz

Çevrimiçi Bilişsel Davranışçı Psikioterapiler
Arzu Erkan Yüce

* Telepsikiyatri ÇB Etkinliğidir
10.00-10.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 23

Terapide Çevrim İçi Olmak
Oturum Başkanı: Peykan Gökalp

Psikanalitik Grup Psikoterapisinde Zoom Pro ile Pratik Deneyimler
Ali Keyvan

Terapötik Çerçevede Yaratıcılık; Çevrimiçi Terapilerin İmkan ve Zorlayıcılığında
Sera Yiğiter

* Psikanalitik Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
10.15-10.30   Ara
10.30-11.45  

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 3
Oturum Başkanı: Deniz Ceylan

Bipolar Afektif Bozuklukta Lityum İdame Tedavisi Almakta Olan Hastaların Serum Lityum Düzeyleri Ve Tedavi Etkinliği
Abdullah Burak Uygur

Bipolar bozukluk tanısında bilişsel işlevlerin rolü: Makine öğrenimi modeli
Harun Olcay Sonkurt

Duygudurum bozukluklarında çocukluk çağı travmalarının bilişsel işlevler üzerine etkisi
Sinan Yıldız

Bipolar bozukluk tanılı yaşlı ve yaşlı olmayan hastaların kullandıkları psikotrop ilaçlar yönünden karşılaştırılması: uzmanlaşmış bir birimden kesitsel doğal veriler
Özlem Kuman Tunçel

Bipolar Bozukluk Tanısıyla Yatan Hastaların Sosyodemografik Verilerinin ve Geçirilen Epizod Türüne Göre İnflamatuar Parametrelerin Oranının İncelenmesi
İlhan Ahmet Çetiner

Bipolar I Bozukluk Tanılı Ötimik Hastalarda Emosyonel Disregülasyonun İşlevsellik Üzerine Etkisi
Gözde Akbaba

İKÇÜ Atatürk EAH’de takip edilen bipolar bozukluk hastalarının tedavi kollarına göre sosyodemografik, klinik ve tedavi özellikleri arasındaki farklılıkları
Aslıhan Bilge

Antidepresan sağaltımı altında manik kayma geliştiren bireylerin klinik özelliklerinin bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk tanılı bireylerle karşılaştırılması
Hidayet Ece Arat Çelik

COVID-19 pandemisinin İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin yaşamı üzerindeki akut dönem etkisi: sosyal destek, riskli sağlık davranışları ve esenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Neşe Yorguner

Oturum Başkanı: Neşe Yorguner

Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin ve Hastalığın Prognozu Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Cansu Çakır Şen

Bipolar Bozukluk Tip 1 Hastalarında Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modelinin Bozukluğun Klinik Özellikleri ve Prognozuna Etkisi
Tuğçe İrem Çobanoğlu

Bipolar Depresyon ve Unipolar Depresyon Tanılı Hastaların Oreksin-A, Ghrelin ve Nöropeptit Y Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması ve Semptom Profiliyle İlişkisi
Mehmet Ünler

Covid-19 Pandemisi Döneminde Bipolar Bozukluk Hastalarının Covid-19 Korku Düzeyleri ile Duygudurumlarının İlişkisi
Emine Nur Çorum

COVID-19 pandemisinde görev yapan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerinin sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisi nasıldır?
İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Depresyon tanısı ile tTMU tedavisi alan hastalarda sigara içme durumunun tedavi etkinliğiyle ilişkisi, Retrospektif bir çalışma
Asena Uzdu Yaşar

İntihar Girişimiyle Acil Servise Başvuranların Sosyodemografik Özelikler, Öfke Düzeyleri, Stresle Başa Çıkma Tarzları Açısından Değerlendirilmesi
Seda Kırcı Ercan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 4
Oturum Başkanı: Özen Önen Sertöz

Koronavirüs Salgının Ruhsal Etkilerinin Klinik Pratikteki Yansımaları: Pandemi Sürecinde Acil Psikiyatri
Yusuf Ezel Yıldırım

Coronavirüs (COVİD-19) Pandemisinde Akut Stres Tepkisi Düzeylerinin Araştırılması: Sağlık Çalışanları ve Toplum Örnekleminde Kesitsel Bir Çalışma
Alişan Burak Yaşar

COVID-19 Salgınının Gaziantep Üniversitesi Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkisi
Şengül Şahin

COVİD-19 Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarına psikiyatrik yükü
Aslı Egeli

Çalıştığı hastanede COVİD-19 vakası olmasının sağlık çalışanları üzerine etkisi; tanımlayıcı prospektif çalışma
Bahadır Demir

Türkiye’de COVID-19’a Bağlı İlk Karantina Uygulamasının Psikolojik Etkileri
Yasemin Koçyiğit

Türkiye'de Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Salgınının Sağlık Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkisi
Şengül Şahin

COVID-19 Pandemisinin Psikiyatrik Hastalık Tanısı Olan ve Olmayan Kişiler Üzerindeki Psikolojik Etki Düzeyleri
Muhammet Sevindik

COVID -19 pandemi sürecinde acil servise başvuran psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Aykut Karahan

Oturum Başkanı: Hidayet Ece Çelik

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Psikiyatri Poliklinik Hasta Başvurularının Değerlendirilmesi
Kübra Sezer Katar

COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Anksiyete Düzeyi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Betül Uyar

Bipolar bozukluk tanısı olan hastalarda öz-şefkat düzeyine göre tedavi uyumu, içselleştirilmiş damgalanma ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
Onur Toktamış

Bir Yataklı Psikiyatri Servisinde Verilen Sağlık Hizmetinde ve Hasta Profilinde COVID-19 Pandemisi ile Meydana Gelen Değişim
İlknur Gündoğdu

COVID-19 Pandemisinin sağlık çalışanları üzerindeki ruhsal etkileri
Alpcan Ateş

11.45-12.00   Ara
12.00-13.15   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

KONFERANS - 2

Oturum Başkanları: Fatih Öncü, Doğan Yeşilbursa

Bir ruh hekiminin salgınlarla sınavı: Dr. Luigi Mongeri (1815-1882)
Fatih Artvinli
 
13.15-13.30   Ara
13.30-14.45 13.30-13.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMAOlgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel Oturumları - 1

Geç Başlangıçlı Psikiyatri Bozukluklarda Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanları: Timuçin Oral, Özlem Kuman Tunçel, Medine Yazıcı Güleç

Şizofreni
Eylem Şahin Cankurtaran

Bipolar Bozukluk
Olcay Yazıcı

Depresyon
Erguvan Tuğba Özel Kızıl

Geç Başlangıçlı mı? Geç tanı mı
Cem Atbaşoğlu

Madde Kullanım Bozukluğu
Elif Çarpar

Obsesif Kompulsif Bozukluk
Mehmet Murat Demet

Anksiyete Bozuklukları
Berker Duman

Geç Başlangıçlı Nöropsikiyatrik Belirtiler
Ayşegül Sakarya
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 5

Pandemi döneminde medya, sosyal medya ve basında yapılan paylaşımların ruh sağlığına etkisi
Oturum Başkanı: Bengi Semerci

Kriz Dönemlerinde Medya ve Sosyal Medya Kullanımı
Bengi Semerci

Pandemi döneminde medya, sosyal medya ve basında yapılan paylaşımların toplum ruh sağlığına ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığına etkisi
Burak Amil

Pandemi döneminde medya, sosyal medya ve basında yapılan paylaşımların toplumun Pandemi uyumuna etkisi
Arzu Erkan Yüce

* Medya ve Ruh Sağlığı ÇB Etkinliğidir
13.45-14.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 24

Anksiyete Bozukluklarında Güncellemeler
Oturum Başkanı: Şebnem Pırıldar

Nörobiyoloji
Neşe Direk Tecirli

Tedavi güncellemeleri
Hatice Güz

Alıştırma terapisinde inhibitör öğrenme
Erhan Ertekin

14.00-14.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 25

Pandemide duygudurum bozukluklarının hastane servislerinde tedavisi: Farklı kurumlardan deneyimlerin paylaşımı
Oturum Başkanı: Yunus Hacımusalar

Olgu örnekleriyle duygudurum bozukluğu ve Covid-19 komorbiditesi: İzlem süreci ve farmakoterapi
Ekin Sönmez

Covid-19 sürecinde psikiyatrik konsultasyon hizmetleri: 9 Eylül Örnegi
Neşe Direk Tecirli

Covid-19 sürecinde psikiyatri servis hizmetleri: Şehir Hastanesi Örnegi
Yunus Hacımusalar

* Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir
14.15-14.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 26

Salgın Döneminde Katmerlenen Ayrımcılık ve Dışlanma: Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel

Azınlık Stresi Modeli: Damgalanma ve Sosyal Destekle İlişkisi
Koray Başar

Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılık ve Salgın
Ender Cesur

Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık ve Salgın
Seven Kaptan

*Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
14.30-14.45

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 6

Kadına Yönelik Şiddet Olgusunda Psikolojik İlk Yardım
Oturum Başkanı: Yıldız Akvardar


Neşe Yorguner
Özlem Altuntaş
Özlem Parlar
İmran Gökçen
Yılmaz Karaman

* Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB Etkinliğidir

14.45-15.00   Ara
15.00-16.15  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA


JANNSEN UYDU SEMPOZYUMU

Şizofreni Hastalarında Semptomatik ve Fonksiyonel Remisyon
Oturum Başkanı: Alp Vehbi Üçok

Pedro Manual Sanchez Gomez

 
16.15-16.30   Ara
16.30-17.45  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Proje Teşvik Ödülü Final Oturumu
Oturum Başkanları: Gülcan Güleç, Aybeniz Civan Kahve

Geç Başlangıçlı Depresyon Alzheimer Demansı Öncülü Olabilir Mi? Bir Biyobelirteç Çalışması
Esen Ağaoğlu

Kannabis Kullanımın Psikotik Belirti Ve Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisinin İncelendiği Bir İzlem Çalışması
Umut Baklacı

Remisyonda Olan Bipolar Hastalar İle Hastalanmamış Kardeşlerinde Duygu Reaktivitesi Ve İrkilme Yanıtının Duygu İle Değişimi
Nilgün Oktar

 

 


CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

İKİLİ KONFERANS - 3

Covid19 Salgınında Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar İzlem ve Tedavi Rehberi
Oturum Başkanları: Köksal Alptekin, Haldun Soygür

Genel Klinik Özellikler ve Risk Değerlendirmesi
Köksal Alptekin

Akut Psikotik Atak Geçiren Hastaya Yaklaşım, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklu Hastaya Yaklaşım
Haldun Soygür

* Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB Etkinliğidir

“Sanovel İlaç Koşulsuz Desteği iledir.”

17.45-18.00   Ara
18.00-19.15  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA


ABDİ İBRAHİM OTSUKA UYDU SEMPOZYUMU

Bipolar 1 Bozuklukta Tam İyileşme Artık Mümkün : Abilify Maintena Vaka Tartışmaları

Oturum Başkanı:  Sibel Çakır

Jose Manuel Olivares Diez

 
19.15-19.30   Ara
19.30-20.45 19.30-19.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Yuvarlak Masa Oturumu / Round Table Session

Farklı ülkelerde COVID-19 pandemi dönemi deneyimleri
Experiences during COVİD-19 pandemic from different countriesModeratörler: Fatih Öncü, Simavi Vahip
Konuşmacılar: Zerrin Atakan, Rabia Bilici, Dost Öngür, Meryam Schouler-
Ocak, Cenk Tek

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 27

Farklı Perspektiflerden Bilişsel Yanlılık ve Mantık Hataları
Oturum Başkanı: Ercan Altınöz

Paradigmanın içinden ve dışından tıp tarihi ve mantık hatalarına bakmak
Abdullah Yıldız

Mantık hatalarının mantığı nedir?
Burçin Çolak

Mantık Hataları ve Bilişsel Yanlılığın Kliniğe Yansımaları
Erbil Mert Akdemir
19.45-20.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 28

Uykusuzluk ve Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Selçuk Aslan

Uykusuzluk Patofizyolojisi
Selçuk Aslan

Uykusuzluğun Bilişsel Davranışçı Modeli
Ercan Altınöz

Uykusuzluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi
Şengül Altınöz

Uykusuzlukta Mindfulness Müdahaleleri
Nihan Coşkun
20.00-20.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 29

Obezite Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yöntemler ve Son Yayınlanan Çalışmalar
Oturum Başkanı: Olga Güriz

Obezite Tedavisinde Davranışçı Yöntemler
Kübra Sezer Katar

Obezite Tedavisinde Bilişsel Yöntemler
Esengül Ekici

Obezite Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Tedaviler Alanında Son Yayınlanan Çalışmalar
Orçun Ortaköylü
20.15-20.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 30

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Terapiler
Oturum Başkanı: İbrahim Taymur

Bulaşta Bilişsel Davranışçı Terapiler
Ayşegül Kart

Trikotilomanide Bilişsel Davranışçı Terapiler
Bengü Yücens

İstenmeyen Düşüncelerde Bilişsel Davranışçı Terapiler
Canan Efe

İstifçilikte Bilişsel Davranışçı Terapiler
Ayşegül Kervancıoğlu
20.30-20.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA


PANEL - 31

Her Yönüyle Naltrekson İmplantasyon Tedavisi
Oturum Başkanı: Berna Diclenur Uluğ

Naltrekson İmplantasyon Tedavisinin Rasyoneli ve Geçmişi
Şeref Can Gürel

Naltrekson İmplantasyon Tedavisinin Etkinliği
İbrahim Karakaya

Naltrekson İmplantasyonunun Güvenliği
Sertaç Ak

20.45-21.00   Ara
21.00-22.30 21.00-21.15 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 32

İçinden Geçtiğimiz Pandemi Sürecine Evrimsel, Nörobilimsel ve Felsefi Bakış
Oturum Başkanı: Uğur Çıkrıkçılı

Algı, Bağışıklık ve Davranış Bağlamında Mikropların İnsan Evrimine Etkisi
Ömer Gökçümen

En karmaşık makineyi anlamak: İnsan Beyninin İşleyişi
Çağhan Kızıl

"Canlıyla Cansızın Sınırında Bir Garip ‘Organizma’": Koronavirus ve COVID-19 salgınında insanlığın 9 ayı
Güven Güzeldere

*Nörobilim ÇB Etkinliğidir

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 7

Bulimiya Nervoza ve Kognitif Davranışçı Terapi Müdahaleleri
Oturum Başkanı: Gülay Oğuz

Bulumia Nervoza ve Davranışçı Terapi Müdahaleleri
Gülay Oğuz

Bulumia Nervoza ve Kognitif Terapi Müdahaleleri
Mükerrem Güven

* Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir21.15-21.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 33

Bilişsel Davranışçı Terapiler: Geçmişten Bugüne Teorideki Değişim Dalgaları Ne İfade Ediyor?
Oturum Başkanı: Kadir Özdel

Konvansiyonel Bilişsel Davranışçı Terapi: Oturduğu Temeller ve Çalışma Prensipleri
Kadir Özdel

Kabul ve Adanmışlık Terapisi: Pusulamızı keşfetme yolculuğu
Çağdaş Öykü Memiş

Metakognitif Terapi: Düşüncenin İçeriğindense Sürecini Çalışma
Ercan Altınöz

* Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
21.30-21.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

SONY - 2

Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar Depresif Hastalara Şimdi ve Burada Neler Katabilir?
Oturum Başkanı: Erhan Ertekin

Erhan Ertekin
Berk Murat Ergün


*Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
21.45-22.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 34

COVID-19 ve Bilişsel Davranışçı Terapi
Oturum Başkanı: Mehmet Sungur

Klasik Kognitif ve Davranış Terapileri Penceresinden Covid
Mehmet Sungur

Kabul ve Adanmışlık Terapisi Penceresinden Covid
Çağdaş Öykü Memiş

Metakognitif Terapi Penceresinden Covid
Anıl Gündüz

*Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
22.00-22.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 35

Yeni İhtiyaçlar Yeni EMDR protokolleri
Oturum Başkanı: Önder Kavakçı

Başetme Odaklı EMDR Protokolü
Önder Kavakçı

Fibromiyalji Protokolü
Dursun Hakan Delibaş

Flash Tekniği Uygulaması
Alişan Burak Yaşar

Çiftlerle çalışırken EMDR
Ceren Kurtay Doğan

*EMDR ÇB Etkinliğidir
Saat A Salonu B Salonu
09.00-10.15 09.00-09.15

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 36

COVID Süreci ve Anksiyete
Oturum Başkanı: Mehmet Murat Demet

Obsesif Kompulsif Bozukluk
Raşit Tükel

Panik Bozukluk
Pınar Çetinay Aydın

Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Özgür Maden

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Münevver Yıldırım

*Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB Etkinliğidir

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 37

Bağımlılığın Eşlik Ettiği Sorunlara Genel Bir Bakış: Riskler ve Fırsatlar
Oturum Başkanı: Başar Ayrıbaş

Telkine Yatkınlık: Diğer Ruhsal Sorunlar ve Bağımlılık
Emre Köroğlu

Dürtüsellik mi, Heyecan Arama Davranışı mı, Yoksa İkisi Birden mi?
Zafer Tapancı

Travmanın Bağımlılık Üzerine Etkisi
Özge Kalkan

Kadın Olmanın Bağımlılıktaki Yansımaları
Melike Şimşek
09.15-09.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 38

Perinatal Dönemde Bağımlılıklara Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Güncel Sorun: Davranışşal Bağımlılıklar
Esra Yazıcı

Perinatal dönemde Alkol Kullanım Bozukluğuna Güncel Yaklaşım
Özlem Akçay Ciner

Perinatal Dönemde Madde Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi
Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Tütün Bağımlılığına Güncel Yaklaşımlar
Ebru Türker Mercandağı

*Gebelik ve Doğumla İlişkili Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
09.30-09.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Uzmanla Buluşma

Poliklinikte Demans Hastasına Nörolog Bakış Açısı ile Yaklaşım

Özgür Bilgin Topçuoğlu

09.45-10.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Psikiyatri Penceresinden Demans Hastalarında Davranış Sorunlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Tuğba Özel Kızıl, Berker Duman

Demansa Eşlik Eden Psikiyatrik Sorunların Tedavisinde Antidepresan Kullanımı
Ahmet Kokurcan

Demansa Eşlik Eden Psikiyatrik Sorunların Tedavisinde Antipsikotik kullanımı
Bilge Bilgin Kapucu

Demans Sendromlarında Bilişsel Tedaviler
Bilgen Biçer Kanat

* Geriyatrik Psikiyatri ÇB Etkinliğidir
10.00-10.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 39

Yaşlı Bireylerde Antidepresan İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Sibel Çakır, Yusuf Sivrioğlu

Hangi Antidepresan, Nasıl ve Ne Zaman Kullanılmalı?
Yusuf Sivrioğlu

Yaşlı Bireylerde Antidepresanlarla Hangi Yan Etkileri Görürüz ve Nasıl Başa Çıkarız?
Yasemin Hoşgören Alıcı

Yaşlıda Antidepresan Kullanımı Konusunda Kılavuzlar Ne Söylüyor?
Selçuk Özdin

*Geriyatik Psikiyatri ÇB Etkinliğidir
10.15-10.30   Ara
10.30-11.45  

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 5
Oturum Başkanı: Hale Yapıcı Eser

Coronavirüs (COVID-19) Pandemisi Sırasında Türkiye'deki ve Yurtdışındaki Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri: Kesitsel Çalışma
Alişan Burak Yaşar

COVID-19 Salgınında Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali: Türkiye’den Dokuz Üniversite Örneği
Asil Ali Özdoğru

Covid-19 pandemisinin üniversite öğrencileri üzerindeki psikolojik etkileri araştırmasının ön verileri
Hakan Yılmaz

Tıp fakültesi öğrencilerinde Covid-19 pandemi sürecinde algılanan stres ve nomofobi eğilimlerinin incelenmesi
Tuğçe Toker Uğurlu

Tıp öğrencilerinin farklı cinsel yönelimlere yaklaşımını etkileyen faktörler
Mesut Işık

Bilgisayar Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Davranışı Üzerine Etkisi
Bülent Devrim Akçay

Oturum Başkanları: Vesile Altınyazar, Tuba Mutluer

Bir Telepsikiyatri Çalışması; Covid-19 Temaslı Çocuk ve Ergenlerin Pandemi Sürecinde Mental Durumları ve Damgalanma
Hazal Yağmur Yılancıoğlu

Ergenlerde Dijital Oyun Oynama Düzeyi, Oyun Oynama Motivasyonları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki”
Fatma Duygu Kaya Yertutanol

Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi -
Ender Kaya

Obezitesi Olan Ergenlerde Sosyal İçe Çekilme, Diyet Kaliteleri, ve Elektronik Medya Kullanımı: Kontrollü Bir Çalışma
Elif Akcay

Pandemi Günlerinde Kronik Tıbbi Hastalığı Olan Psikiyatrik Takipteki Çocuk Ve Gençlerin Uyum Süreci Ve Hastalık Belirtileri
Birsen Şentürk Pilan

Vazovagal senkoplu çocuk ve ergenlerde psikopatoloji, depresyon ve anksiyete düzeyleri: bir vaka kontrol çalışması
Aziz Kara

Doğum dönemi anne depresyonu ile erken çocukluk gelişimi ilişkisinin değerlendirilmesi: bir kohort araştırması
Vesile Cankorur Şentürk

Yetişkin bağlanma tipi, anksiyete düzeyi ve aleksitiminin baba bebek bağlanmasına etkileri
Çiğdem Çelik Yaşar

Çocukların genel öz-değerinin yordayıcıları olarak algılanan aile ilişkisi, ebeveyn davranışları ve ebeveynlerin akılcı olmayan inançlarının incelenmesi
Gözde Akşab

COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurul Deneyimleri
İpek İnal Kaleli

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 6
Oturum Başkanı: Umut Kırlı

Adli makamlarca cezai sorumluluğu sorulan kişilerin sosyodemografik ve klinik özellikleri
Yalçın Kahya

Bir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Biriminde Takip Edilen Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
Gülay Taşci

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu’na Maluliyetlerinin Değerlendirilmesi Açısından Gönderilen Bireylerin Tanı, Klinik Özellikleri İle Maluliyet Durumlarının İncelenmesi
Samet Kurnaz

Sığınmaevi ve Şönim Aracılığı ile Yatırılarak Tedavisi Yapılan Kadın Hastalarda Şiddet, İntihar ve İlişkili Sosyodemografik/Klinik Faktörler
Sevinç Ulusoy

Transseksüel bireylerde ruhsal belirtilerin yaş ve eğitim düzeyi ile ilişkisi ve transseksüel olmayan bireylerle karşılaştırılması
Soner Çakmak

Borderline Kişilik Bozukluğunda Karakter ve Mizaç Özelliklerinin İlişkisi
Süleyman Dönmezler

Ruh Sağlığı ve Diğer Alanlarda Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalayıcı Tutumlar ve Damgalayıcı Dilin Kullanımı
Dursun Hakan Delibaş

Psikologların Kişilik Özellikleri, Cinsel Mitleri ve Eşcinselliğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Hakan Karaş

Akut Ajitasyon Tablosuna Müdahalede Psikiyatri Hekimlerinin Bilgi ve Tutumları
Mehmet Ünler

 

Oturum Başkanı: Berker Duman

BDT Temelli Kendine Yardım Psikoterapi Kitaplarının Depresif Belirtiler Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Araştırma
Alişan Burak Yaşar

Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Evli Çiftlerde Eşler Arası Uyumun Cinsel Doyum ile İlişkisi
İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Sağlık Çalışanlarında Psikolojik İyi Oluş, Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Medya Bozukluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Öncül Bir Çalışma
Merve Yalçınay İnan

Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Takip Edilen Hastaların Tedavi Uyumları ve Prognozlarına Etki Eden Etmenlerin Vaka Yöneticileri Gözüyle Değerlendirilmesi
Ünsal Aydınoğlu

Çocukluk Çağı Travmalarının Erişkin Dönemde Öfke Düzeyi ve Psikopatoloji ile İlişkisi
Zeynep Namlı

Türkiye'de Hekimlerin Çalışma ve Yaşam Koşullarının Tükenmişlik Düzeyi ve Uyku Kalitesine Etkisi
Muhammed Alperen Güçlü

11.45-12.00   Ara
12.00-13.15   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Ana Konferans – 2 / Plenary Lecture

Covid-19 pandemisi ve özkıyım: Artmış riskler ve önleyici stratejiler
Covid-19 pandemic and suicide: increased risk and preventive strategies

Oturum Başkanları: Simavi Vahip, Koray Başar
Konuşmacı: Danuta Wasserman

 
13.15-13.30   Ara
13.30-14.45 13.30-13.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMAOlgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel Oturumları - 2

Genel Tıp ve Psikiyatri Yönünden Obezite
Oturum Başkanları: Hayriye Elbi, Artuner Deveci, Damla İşman Haznedaroğlu

Obezitede Çevresel ve Ruhsal Faktörler
Irmak Polat

Obezitede Metabolizma ve Biyolojik Tedaviler
Füsun Saygılı

Beyin/bağırsak ve Obezite
Tarkan Karakan

Yeme Bozuklukları ve Obezite
Başak Yücel

Obezite, Psikiyatrik Bozukkuklar ve Psikotroplar
Vesile Cantürk Cankorur

Obezite Tedavisinde Psikoterapiler
Fulya Maner

Obezite Tedavisinde Davranışçı ve Çevresel Tedavilerde En Yeniler
Cenan Hepdurgun

Obezite Cerrahisi (Psikiyatrik hazırlık, cerrahi beklenti)
Gülfizar Varma
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Bilimsel Yayıncılık Ne Durumda? Yazar, Danışman, Yayıncı Perspektiflerinden Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Deniz Ceylan

Bilimsel Yayıncılıkta Hakemlik ve Değerlendirme Süreçleri
Cem Atbaşoğlu

Yayıncılığın Arka Planı: “Etik” Mümkün mü?
Mehmet Yumru

Türkiye'de ve Dünyada Akademi, Bilimsel yayınlar ve Etik
Emre Bora

*Genç Psikiyatristler Komitesi Etkinliğidir
13.45-14.00 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 40

Psikiyatride Yeni Bir Kavram: COVID Spesifik Psikiyatri Servisleri
Oturum Başkanı: Aslı Enez Darçın

Genel Hastane Uygulamaları: Kanuni Sultan Süleyman EAH Deneyimi
Özgecan Tuna

Ruh Sağlığı Hastanesi Uygulamaları: Erenköy Deneyimi
Murat Yalçın

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Servis Uygulamaları ve Deneyimi
Mustafa Tunçtürk

COVID spesifik Psikiyatri Servislerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Öznel Deneyimleri ve Ruhsal Zorlukları
Aslı Enez Darçın

* Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
14.00-14.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 41

COVID-19 Pandemisi Sürecinde 65 Yaş Üstü Bireyler ve Ruh Sağlığı
Oturum Başkanları:  Işın Baral Kulaksızoğlu, Eylem Cankurtaran

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sorunlar ve Yataklı Servis Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Irmak Polat

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yaşlı Bireyler ve Psikiyatri Poliklinik Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özlem Erden Aki

Huzurevleri ve Bakımevlerinde  İzolasyon Sürecinde Ruh Sağlığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Nil Tekin

*Geriyatrik Psikiyatri ÇB Etkinliğidir
14.15-14.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 42

Çocuk Psikiyatrisi İçin Yeni Zorluklar: Pandemi Döneminde Yataklı Servis ve Acil Servis Yönetimi
Oturum Başkanı: Burcu Özbaran

Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servis Yönetimi ve Hasta Profili, Benzerlikler Farklılıklar
Burcu Özbaran

Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Başvurular ve Yataklı Servislerin Ülkemizdeki Güncel Durumu
Sezen Köse

Pandemi Döneminde Çocuk Psikiyatrisi Gözünden Covid-19 Pozitif Erişkin Psikiyatri Hastalarının Servis Yönetimi
Binay Kayan

*Gençlik Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
14.30-14.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

OSBK - 8

COVID-19 Pandemisinin Yeme Bozukluklarına Etkileri Nasıl Gerçekleşiyor?
Oturum Başkanı: Numan Konuk

Zekeriya Kökrek
Elif Karaahmet
Numan Konuk

* Yeme Bozukluğu ÇB Etkinliğidir
14.45-15.00   Ara
15.00-16.15  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA


LUNDBECK UYDU SEMPOZYUMU

Bir Başkadır Depresyon Tedavisi

Oturum Başkanı: Timuçin Oral

Kürşat Altınbaş

 
16.15-16.30   Ara
16.30-17.45  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Araştırma Bildiri Ödülleri Finali - 1
Oturum Başkanları: Yavuz Ayhan, Deniz Ceylan

RemisyondaBipolar Bozukluk Hastaları ve Tanı Almamış Kardeşlerinde Bağlanma Biçimleri ve Zihin Kuramı İşlevleri
Menşure Efe

Bir Aile Sağlığı Merkezinde İzlenen Gebe ve Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Anksiyete, Anksiyete Bozuklukları Taraması, Anksiyetenin Depresyon ve Bağlanma ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Merve Gümüşay  

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi İle Sosyal ve Nörobilişsel İşlevlerin İlişkisi
Aybüke Aydın 

Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanısı Olan Hastalarda İnflamasyonla İlişkili Gen Polimorfizminin İncelenmesi
Hasan Mervan Aytaç


CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL -43

Pandemide Konsültasyon-Liyezon Psikiyatristinin Rolü
Oturum Başkanı: Mine Özkan

Üniversite Hastanesinde KLP Deneyimleri
Irmak Polat

Eğitim Araştırma ve Özel Hastanelerde KLP Deneyimleri, Filyasyon Çalışmaları
Emre Mutlu

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
Özlem Kuman Tunçel

Pandemide Sağlık Çalışanı ve Yakını Olmak: Damgalanma
Burcu Özbaran

*Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
17.45-18.00   Ara
18.00-19.15  

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Araştırma Bildiri Ödülleri Finali - 2
Oturum Başkanları: Yavuz Ayhan, Deniz Ceylan

Panik Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisinin İnternet Ortamına Uyarlanması ve Uygulanması
Ali Kayahan 

Libet-tipi Özgür İrade Paradigmasında Derin Öğrenme Algoritmaları: fNIRS Çalışması
Berker Duman

Meme ve jinekolojik kanser tanılı hastalarda travma sonrası büyüme gelişimi ile serotonintransporter gen promotor bölge polimorfizmi ve psikososyal faktörler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Burçin Güler Uslu 


İlk Atak Psikoz Hastalarında Tedavi Başlangıcından 6 Ay Sonraki İmmünolojik Parametrelerin İncelenmesi
Özgür Özkalaycı

CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 44

Pandemi:"İyiye Ölümcül Bir Saldırı"
Oturum Başkanı: Zeynep Kotan

Pandemide Yalnızlık: Ölüm İçeride mi, Dışarıda mı?
Can Yavaşçaoğlu

Güvenli Bir Yer Var mı Şu Dünya'da ?
Ali Algın Köşkdere

*Psikanalitik Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
19.15-19.30   Ara
19.30-20.45 19.30-19.45 CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 45

Psikanalizin Günceli
Oturum Başkanı: Peykan Gökalp

Güncel Psikanalitik Literatür Işığında Pandemi Döneminde Çevrimiçi Klinik Çalışma ve Etik Yönleri
Yücel Yılmaz

Dehşet Virüsü
Murat Yalçın

Ölüm Dürtüsü Yeniden
İshak Sayğılı

*Psikanalitik Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 46

Cinselliği Yeniden Düşünmek: Michel Foucault, Herculine Barbin ve Hermafrodizm
Oturum Başkanı: Cem Atbaşıoğlu

Herculine Barbin: Bir  "Hermafrodit'in Yaşamı, Anıları ve 150 Yıllık Bir Tartışma
Fatih Artvinli

Michel Foucault, Cinselliğin İnşası ve Tarihselliği
Umut Mert Aksoy

(İPTAL EDİLMİŞTİR)
19.45-20.00

KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 47

TSSB'yi Anlamak ve TSSB Psikoterapileri
Oturum Başkanı: Mehmet Sungur

TSSB Semptomlarına Evrimsel Bakış
Levent Sütçügil

TSSB Tedavilerinde Polivagal Teori
Önder Kavakçı

TSSB'yi Anlamakta Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
Mehmet Sungur

TSSB Tedavisinde EMDR
Alişan Burak Yaşar

* Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir

20.00-20.15 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 48

COVID-19 Pandemisinde Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi
Oturum Başkanı: Numan Konuk

Dünya’dan Sıklık ve Yaygınlık Verileri
Numan Konuk

Türkiye’de Ruh Sağlığı Problemleri Sıklık ve Yaygınlık Verileri
Zekeriya Kökrek

Pandemi Öncesi ve Sonrası Psikopatolojilerin Şiddet Düzeyinde Değişimler
Elif Karaahmet

Pandemi sürecinde psikopatoloji açısından risk grubu olarak sağlık çalışanları
Onat Yılmaz

*Psikiyatrik Epidemiyoloji ÇB Etkinliğidir
20.15-20.30 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 49

Eleştirel Psikiyatri Okumaları : "Anti-Ödipus"
Oturum Başkanı: Onur Erdem Özalmete

Kral Oedipus'a Affektif Bir İtiraz: Deleuze ve Guattari
Sıtar Hezer

Organsız bedenler: Hesaptan düşmeden, yeni bir özneye doğru psikoz incelemesi
Berkant Sağır

Bir Üretim Süreci Olarak "Arzulama Makineleri"
Ersin Baltacı

"Kutsal" Aile, "Kutsal" Üçgen: Ödipus
Önder Küçük

*Psikiyatri ve Felsefe ÇB Etkinliğidir
20.30-20.45 KAYITLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

PANEL - 50

Kral yolunda zoraki yolculuk: SSRI'lar ve Rüyalar
Oturum Başkanı: Hakan Atalay

Rüyaların Psikodinamik Temelleri
Gonca Asut

Rüyaların Nörobiyolojisi
Pelin Su Şirin

Yan Etki mi, Kral Yolu mu
Murat Can Kaya

*Nöropsikanaliz ÇB Etkinliğidir
20.45-21.00   Ara
21.00-22.30   CANLI SUNUM - CANLI TARTIŞMA

Oturum Başkanları: Ömer Böke, Nurper Erberk Özen

Kapanış ve 25. yıl etkinliği
 


Çevrim Dışı Program

OSBK

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Gelişimi
Oturum Başkanı: Oya Bozkurt

Fuat Torun
Erkut Erdoğan

OSBK

Yapay Zeka Nasıl İşler?
Oturum Başkanı: Sedat İrgil

Sedat İrgil
Salih Tutun
İlker Yeşilkaya
OSBK

Zihin Kuramı Kavramı, Tarihçesi, Kökenleri
Oturum Başkanı: Osman Vırıt

Leman İnanç
Gamze Uvaçin
Öykü Özçelik
Ecem Saraçoğlu Erciyes

OSBK

Covid Sürecinde Anksiyeteye Yaklaşım
Oturum Başkanı: Aylin Ertekin Yazıcı

Cenan Hepdurgun
Eda Aslan
Seda Türkili

*Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB Etkinliğidir

PANEL

Psikiyatride Araştırma Yapmak: Neden? Nasıl?
Oturum Başkanı: Bülent Kadri Gültekin

Psikiyatride Araştırma Yapmak: Neden? Nasıl?
Esra Yazıcı

Bir makalenin metodolojik değerlendirmesi
Bülent Kadri Gültekin

Bir makale hazırlarken etik süreçler
Yunus Hacımusalar
PANEL

COVID-19 pandemisinin Özellikli Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Oturum Başkanı: Nermin Gündüz

COVID-19 Pandemisi'nin Geriatrik Populasyonun Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Oğuzhan Kılınçel

COVID-19 Pandemisi'nin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Şenay Kılınçel

COVID-19 Pandemisi'nin Mülteci Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Esma Akpınar Aslan

COVID-19 Pandemisi'nin Gebe Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Rukiye Ay
*Genç Psikiyatristler Komitesi Çalışma Birimi Etkinliğidir

PANEL

Olgu Örnekleri ile EMDR'nin Çeşitli Klinik Durumlarda Kullanımı
Oturum Başkanı: Dursun Hakan Delibaş

Özgül Fobi Vakalarında EMDR uygulamaları deneyimleri
Emrah Yıldız

Panik Atakta EMDR müdahale deneyimleri
Musa Şenpolat

Zor vakalarda Güvenli Yer Oluşturma Yöntemleri ve Olgu Örnekleri
Hayal Demirci
KURS

SCID-5 Klinik Görüşmesi ve SCID-5 Yapılandırılmış Kişilik Görüşmesi
Ömer Aydemir
Önemli Tarihler